ČASTÉ OTÁZKY

Najčastejšie otázky

Geometrický plán je technický podklad verejných a iných listín a právnych úkonov, ktoré právo k nehnuteľnostiam osvedčujú a potvrdzujú podľa zákona. Geometrický plán slúži aj na vykonanie zápisu zmien údajov do katastra nehnuteľností.

Najčastejšie sa geometrické plány vyhotovujú na oddelenie pozemku, zameranie stavby ku kolaudácii, zameranie rozostavanej stavby za účelom čerpania hypotekárneho úveru, vyznačenie vecného bremena, alebo majetkoprávne vysporiadania.

Pri spracovaní záleži od mnohých faktorov, ako je dostupnosť, poloha, kvalita mapových podkladov, náročnosť na spracovanie a iných, preto pri každej zákazke je cena individuálna.

Približné ceny sa dajú dohľadať na stránke komory geodetov – https://www.kgk.sk/infoblok/ceny_gak_prac/

Kontaktujte nás a obratom Vám zašleme cenovú ponuku na Vašu konkrétnu nehnuteľnosť.

Vytýčenie vlastníckych hraníc je úkon, pri ktorom dochádza k spätnému vyznačeniu hraníc z mapy do terénu. Pri vytýčení vlastníckych hraníc sú prizvané obidve zúčastnené strany a geodet následne v ich prítomnosti vytýči vlastnícku hranicu a stabilizuje ju, najčastejšie drevenými kolíkmi, príp. signálnym nástrekom. O celej udalosti sa spíše protokol, na ktorom zúčastnené strany svojim podpisom potvrdia účasť. 

Z vytýčenia sa následne vyhotoví elaborát – vytyčovací náčrt, ktorý obsahuje geodetické informácie o podkladoch použitých na vytýčenie, vytýčených bodoch a iné. Jeden exemplár vytyčovacieho náčrtu je odovzdaný objednávateľovi vytýčenia a jeden sa uloží v archíve dokumentácie príslušného katastrálneho odboru. 

Podobne ako pri geometrickom pláne, cena za vytýčenie závisí predovšetkým od kvality mapových podkladov, dostupnosti a v neposlednom rade od rozsahu. Cena za vytýčenie vlastníckych hraníc sa teda neodvíja od paušálnej ceny ‚za bod‘. 

Približné ceny sa dajú dohľadať na stránke komory geodetov – https://www.kgk.sk/infoblok/ceny_gak_prac/

Neváhajte nás kontaktovať a spracujeme Vám presnú cenovú ponuku. 

Adresný bod je relatívne nový elaborát, ktorý sa vyhotovuje od roku 2015 v nadväznosti na zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Elaborát adresného bodu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o určení orientačného/súpisného čisla a obsahuje údaje o umiestnení stavby a priestorové súradnice vstupu do budovy.

Polohopisné a výškopisné zameranie, tzv. „výškopis“, je účelová mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje záujmové územie, pričom kladie dôraz na zobrazenie charakteristických prvkov terénu spolu s ich výškovými pomermi. Slúži ako podklad pre projekciu. Projektant na základe polohopisného a výškopisného plánu vie určiť optimálne podmienky pre výstavbu a vizualizáciu záujmového územia.

Áno, naša kancelária Vám spracuje a zabezpečí kompletný servis spojený so sprostredkovaním predaja a prevodu vlastníckych a iných práv k Vašej nehnuteľnosti.

Áno, vyhotovujeme súkromné znalecké posudky na základe objednávky súkromných osôb, alebo ich právnych zástupcov a tiež posudky vyžiadané súdmi pre účely civilného, alebo iného sporového konania.

Takýto znalecký posudok môže byť následne použitý ako odborný rovnocenný dôkaz v súdnom konaní.

Nakoľko sa však jedná o časovo náročný úkon, je potrebné dopredu kontaktovať nášho znalca či je možné v dohľadnej dobe vypracovať konkrétny posudok.