Kataster nehnuteľností

V oblasti katastra nehnuteľností zabezpečujeme kompletný servis spojený s nehnuteľnosťami, napr.

> geometrické plány  - pôžička, kolaudačné rozhodnutie, vecné bremeno, majetkoprávne vysporiadania a iné

> vytyčovanie vlastníckych hraníc pozemkov 

> pozemkové úpravy a tvorba ROEP